top of page

תנאי השימוש באתר

עודכן לאחרונה ביום 1 ביולי, 2020.

 

הסכמה לתנאי השימוש

ברוך/ה הבא/ה לאתר האקדמיה של בלו דרופ (להלן: "האתר"). אנא קרא הסכם זה בעיון לפני שימוש באתר. בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע והשירות ניתנים ע"י האקדמיה של בלו דרופ והם ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך. בכניסתך לאתר ו/או בביצוע פעולה באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש באתר, כי הנך מסכים לתנאי השימוש ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם, כי תנאי השימוש באתר הזה יחייב אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "האקדמיה של בלו דרופ" ו/או מי מטעמה מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות "האקדמיה של בלו דרופ" על פי תנאי השימוש באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש באתר, אינך רשאי להשתמש בשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר. האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

שימוש הולם באתר

הינך מתחייב/ת לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס למבקרים אחרים באתר, למפעיליו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך באתר בכבוד. השימוש באתר נועד למטרות חוקיות בלבד. במידה ו"האקדמיה של בלו דרופ" תגלה ו/או תחשוד כי אינך עושה שימוש הולם באתר, היא רשאית לחסום את השימוש שלך בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

זכויות יוצרים והגבלות שימוש באתר

תנאי ההסכם חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות, בסרטונים, בתוכנת מחשב, במאגר מחשב, ו/או בקול, כפי שעומדים או שיועמדו לרשות המשתמשים באתר.

מלבד במקרה בו צוין הדבר מראש, בכתב ובמפורש, זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ובתכנים הכלולים באתר (כהגדרתם לעיל) - וכן שמות וסימנים מסחריים, פטנטים, מדגמים וסודות מסחריים בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים - הנם של "האקדמיה של בלו דרופ", בין אם סומן ככזה ובין אם לא סומן כמוגן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של "האקדמיה של בלו דרופ". אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו. 

בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי:

 • למיטב ידיעתם אין בהעלאת התכנים משום פגיעה בקניינו הרוחני של צד שלישי לרבות עבירה על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, על פי חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין אחרת מתוקף כל חוק, צו או תקנה אחרים כפי שישונו מעת לעת. 

 • אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים לרבות בתכנים המוציאים שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגעים בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981.

 • לא יועלה כל קישור מהאתר או אל האתר לכל אתר המכיל תכנים פוגעניים לרבות תכנים בעלי אופי מיני בוטה, תכנים המעודדים לאלימות, גזענות או הפליה פסולה, או העשוי להוות בסיס לתביעה אזרחית ו/או קובלנה פלילית ו/או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי ו/או מעודד, תומך, מסייע או מנחה ביצוע עוולה נזיקית;

 • לא תבוצע שום חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד להוראות חוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

 • לא יועלה כל תוכן הפוגע ו/או העלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של "האקדמיה של בלו דרופ" ו/או צד שלישי.

 

איסור שימוש מסחרי

התכנים והשירותים באתר מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואינך רשאי לעשות שימוש בהם, לרבות צפייה, הורדה ו/או הדפסה, הקשור לפעילות מסחרית כלשהי, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב ומראש מ"האקדמיה של בלו דרופ".

במידה ורכשת מנוי באתר, כל מנוי מיועד לשימוש האמור בו. כך לדוגמא, המנוי האישי מיועד לשימוש אישי בלבד, ואינו מיועד בשום מקרה לשימוש בבית הספר. שימוש כזה מהווה הפרה של תנאי השימוש ומהווה עילה לתביעה משפטית.

הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום או שידול או שכנוע לקנות או למכור מוצרים או לצורך יצירת ושליחת הודעות דואר בעלות תוכן פרסומי. הנך מתחייב בזאת לא להעלות לאתר ו/או לפרסם באתר, או בלינקים לאתרי צדדים שלישיים, ע"י שיבוץ קוד או שליחת הודעות דואר אלקטרוני מהאתר, כל מידע פרסומי שלא יתבקש ו/או שלא אושר מראש, לרבות אך לא רק, מכתבי שרשרת, דואר זבל, תרמית פירמידה או כל מידע פרסומי אחר.

"האקדמיה של בלו דרופ" שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת, לנקוט כל פעולה נגד משתמשים שלפי שיקול דעתה הבלעדי של "האקדמיה של בלו דרופ" מפרים את תנאי השימוש ועושים שימוש אסור לצרכי פרסום או מסחר כאמור, לרבות להפסיק מתן שירותים, לחסום את הגישה לאתר, לסרב לעלות לאתר מידע כלשהו ו/או לנקוט בהליכים משפטיים.

"האקדמיה של בלו דרופ" לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל שימוש לרעה באתר על ידך ו/או ע"י כל צד שלישי לצרכי פרסום כאמור. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה/ו על ידך ומתחייב לשפות את "האקדמיה של בלו דרופ" בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 

שיפוי

מבלי לגרוע מכל סעד אחר, הנך מתחייב לשפות את "האקדמיה של בלו דרופ", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תהיה מחויב בשיפוי הגורמים הנזכרים לעיל בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

 

שירותים הטעונים רישום

חלק מהתכנים והשירותים באתר טעונים הרשמה. במידה והנך קטין, הנך נדרש לקבל הסכמת הוריך או אפטרופוסך. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או במקרה של מתן שירותים בתשלום, פרטי כרטיס האשראי שברשותך. בלא למסור את הנתונים המתבקשים באתר, לא תוכל להירשם לתכנים והשירותים הטעונים רישום. בנוסף, בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת הכניסה לשירות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד/הקפידי להחליף את הסיסמא מדי פעם בפעם.

"האקדמיה של בלו דרופ" רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית "האקדמיה של בלו דרופ" לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • פעלת בזדון על מנת לשבש את פעילות האתר או מאגר הנתונים המשמש אותו;

 • פעלת ו/או נמנעת מלפעול בזדון או באופן אחר הפוגע או עלול לפגוע ב"האקדמיה של בלו דרופ", בעובדיה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;

 • פעלת באמצעות האתר או ניסית לפעול כאמור לשם ביצוע או כדי לנסות לבצע עבירה או עוולה על פי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל;

 • עקב הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;

 • במקרה שתנקוט בפעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להשתמש בשירות בכל דרך שהיא;

 • עקב העברת שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי בניגוד לתנאי השירות בו השתמשת;

 • עקב חסימת או הגבלת השימוש כרטיס האשראי שברשותך בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

 • עקב חוב כספי שלך ל"האקדמיה של בלו דרופ" או לכל תאגיד בשליטתה שלא נפרע בעיתו.

שירותים בתשלום

"האקדמיה של בלו דרופ" מחייבת בתשלום תמורת השימוש בחלק מהתכנים והשירותים המוצעים באתר. תשומת לבך כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת ישראל.

תעריפי השירותים מפורסמים באתר. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. "האקדמיה של בלו דרופ"רשאית לעדכן ו/או לשנות את תעריפי השירותים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה. בנוסף לזכותה של "האקדמיה של בלו דרופ" לשנות את תעריפי השירותים, רשאית "האקדמיה של בלו דרופ" לשנות או לעדכן את סוג המנוי ו/או את מספר התשלומים, וזאת בכפוף לפרסום השינוי באתר. במידה והנך מנוי במועד השינוי, "האקדמיה של בלו דרופ" תשלח אליך הודעה בדבר השינוי בדוא"ל.

 

המנוי בלתי תלוי בהיקף הצריכה ו/או השימוש ולא ניתן לקבל החזר כספי לתקופה בה לא נעשה שימוש באתר. בנוסף, כל התשלומים לאתר הם תשלומים מראש המתבצעים בהתאם לסוג המנוי ואינם ניתנים להחזרה.

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, כפי שתקבע "האקדמיה של בלו דרופ", לפי שיקול דעתה הבלעדי. במידה והנך רוכש מנוי באמצעות כרטיס אשראי, הנך נדרש להזין את מספר כרטיסך ופרטיו במקום המיועד לכך.

רק לאחר ש"האקדמיה של בלו דרופ" ו/או חברת הסליקה מטעמה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבונך בהתאם לשירותים שהזמנת. למען הסר ספק, יובהר, כי מתן השירותים יתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

כדי שנוכל לספק לך את השירותים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט ב"האקדמיה של בלו דרופ" ו/או חברת הסליקה מטעמה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי "האקדמיה של בלו דרופ". אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המנוי, מחירו או בכל פרט אחר, תהא "האקדמיה של בלו דרופ"רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם מסיבה כלשהו לא יכובד התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, ל"האקדמיה של בלו דרופ" עומדת הזכות להקפיא את המנוי או לבטלו ובכך לבטל הסכם תנאי שימוש זה, ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, "האקדמיה של בלו דרופ" אינה יכולה להבטיח את מתן השירותים. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או על פי הוראות כל דין.

 

"האקדמיה של בלו דרופ" ו/או מי מטעמה עושה שימוש באמצעי הצפנה, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת והעומדים בתקן PCI. על אף אמצעי אבטחת המידע באתר כאמור, מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לאתר, ועובדה זו מובהרת לך על מנת שתבחר האם ברצונך למסור את פרטיך באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטיך עקב חדירת צד ג' לאתר ו/או מכל סיבה אחרת, לא תחול על "האקדמיה של בלו דרופ" כל אחריות לפיצוי, ולכן מופנית תשומת ליבך לנושא זה מראש.

 

בתשלום בכרטיס אשראי, המנוי יחל ביום ההצטרפות, ויהיה בתוקף למשך תקופת המנוי. חידוש המנוי יתבצע במועד קבוע לפי מועד הרכישה. לדוגמא, לקוח שביום 13.10.11 רכש מנוי חודשי מתחדש, חידוש המנוי שלו יתבצע כל חודש, ביום ה-13 לחודש העוקב. לקוח שרכש מנוי שנתי ביום 13.10.11, יוכל להשתמש באתר עד ליום 12.10.12 בחצות. במידה והמנוי אינו מתחדש באופן אוטומטי, הודעה לקראת סיום המנוי תשלח במייל. על מנת לחדש את המנוי יש להיכנס לאתר ולרכוש מנוי חדש.

מדיניות ביטול מינוי

הנך רשאי לבטל מנוי באמצעות הודעת ביטול למחלקת שירות הלקוחות, בדוא"ל לכתובת support@blueedropacademy.com. בהודעת ביטול עליך לפרט את שמך, וכתובת הדוא"ל. במקרה של ביטול כאמור, "האקדמיה של בלו דרופ" תבטל את החיובים העתידיים.

רכישת מנוי שנתי כרוכה בהתחייבות לתקופה קצובה של שנה ולא ניתן להפסיק את המנוי באמצע התקופה.

ל"האקדמיה של בלו דרופ" עומדת הזכות, בכפוף לשיקול דעתה, לבטל או להשעות בצורה מיידית וללא הודעה מראש גישה של המנוי לחלקים מן האתר או לכולו במקרים הבאים: (1) טרם שולם התשלום בגין המנוי ; (2) במקרים של הפרת תנאי השימוש.

 

העלאת מידע לאתר

העלאת תוכן על ידך לאתר מותנית בהצהרתך כי אינך מעלה את התוכן מטעמים מסחריים כלשהם, זולת למטרות האתר ובהתאם לתנאיו, וכי המידע הנזכר בתוכן שהעלית הוא נכון ומדויק למיטב ידיעתך, וכי אין בכוונתך לבצע מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא. החלטת "האקדמיה של בלו דרופ" לפרסם תוכן שמסרת יכול ותיעשה תוך עריכת התוכן על פי שיקול דעתו המוחלט של "האקדמיה של בלו דרופ". בנוסף הנך מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. חלה עליך החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

 • העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

 • האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, או ביטוי פוגע אחר;

 • הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;

 • העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

 • הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; או

 • הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא.

"האקדמיה של בלו דרופ" אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על ידך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך, כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "האקדמיה של בלו דרופ" שומרת לעצמה את הזכות, מבלי שתהיה עליה חובה לעשות זאת, לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של "האקדמיה של בלו דרופ" מפר את תנאי השימוש.

 

הצהרת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, "האקדמיה של בלו דרופ"ו/או מי מטעמה, מסירים מעצמם כל אחריות ישירה או עקיפה בנוגע למידע, שירותים או תכנים המופיעים באתר, לרבות אחריות עקיפה לכל נזק מסחרי או גופני. כל המידע, תכנים ושירותים המתפרסמים באתר ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, לרבות אך לא רק, ללא אחריות בקשר לבעלות ו/או לכל טענה אחרת, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין החל על ההסכם או אחריות "האקדמיה של בלו דרופ" נטלה במפורש. לא תהיה ל"האקדמיה של בלו דרופ"ו/או לכל צד ו/או גוף שכלל מידע באתר, כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי.

מובהר, כי כתנאי יסודי להסכם זה הנו שאתה מסכים מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותך האישית בלבד. "האקדמיה של בלו דרופ" אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.

מובהר, כי "האקדמיה של בלו דרופ" לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לתכנים ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת התכנים ו/או השירותים על ידי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, "האקדמיה של בלו דרופ"אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל לרבות נזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש וכן לדיוק ואמינות התוכן והצורה, לרבות ע"י צדדים שלישיים.

הגבלת אחריות

בכל מקרה לא יהיו "האקדמיה של בלו דרופ" או ספקיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, נסיבתי, מופתי או משמעותי, או כל נזק שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן שימוש, נזק מסחרי, אובדן מידע או השקעה, שפיט או אחר, בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, אחריות מוצר או אחר, גם אם הוזהר מפני אפשרות לנזק כזה. בכל מקרה, אחריותה של "האקדמיה של בלו דרופ" למוצרים והשירותים הנמכרים באתר, אחריותה המפורשת מוגבלת להחלפת מוצרים פגומים, או לבחירת "האקדמיה של בלו דרופ", להחזר כספי בגובה סכום הקנייה המקורי. הנך מודע ומסכים לכך כי התנאים הנ"ל הם יסודיים להסכם כולו, והאתר אינו ניתן לשימוש ללא מגבלות אלה. יתכן כי ישנם חוקים המתייחסים להגבלות אחריות אלו.

מדיניות פרטיות

על הגנת הפרטיות יחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורסמים באתר, כפי שמעודכנים מעת לעת, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הללו. "האקדמיה של בלו דרופ" רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך למדיניות המעודכנת.

שינויים באתר

ל"האקדמיה של בלו דרופ" ו/או מי מטעמה עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, היקפם וזמינותם, מבנה האתר, מראהו, עיצובו, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות ולו זמנית. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "האקדמיה של בלו דרופ" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

בנוסף, "האקדמיה של בלו דרופ" רשאית לנתק, להגביל או להפסיק את השירותים בכל עת לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית "האקדמיה של בלו דרופ" להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. ככל "האקדמיה של בלו דרופ"תחליט על הפסקת מתן השירותים באתר, תינתן על כך הודעה בעמוד הראשי של האתר זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק "האקדמיה של בלו דרופ" את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

"האקדמיה של בלו דרופ" עשויה לשנות הסכם זה בכל זמן, והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים בתנאי השימוש יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם באתר. לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אין לך זכות להשתמש בתכנים ובשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר.

 

הדין החל וסמכות השיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר לשימוש ב"האקדמיה של בלו דרופ" ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי "האקדמיה של בלו דרופ" ו/או בקשר לתנאי שימוש אלה יובאו בפני שופט שמקום מושבו בת"א.

bottom of page